S Vámi již více než 20 let
+420 605 241 162, +420 603 416 763

Co je krystalizace?

 

Co je krystalizace?

Co je hloubková nebo komplexní krystalizace?

Nepropustnost betonu = beton + H - Krystal

Nezaměňovat s impregnací roztokem a jeho následnou krystalizací těsně pod povrchem.

Problém nepropustnosti betonu je starý jako beton sám. Je zcela jasné, že při nepropustnosti betonových konstrukcí by byly sníženy náklady na izolace, znamenalo by to i zjednodušení konstrukcí a také sanační práce by mohly být prováděny v daleko větším časovém odstupu. V této chvíli však máme před sebou betonový kámen protkaný pórovou strukturou umožňující průchod kapalin i plynů. Zvláště v železobetonu je tato průchodnost pro různé chemikálie velmi nebezpečná, neboť narušují alkalickou ochranu výztuže a mění kompo nenty betonu na jiné sloučeniny betonu nebezpečné.

Cesty jak dosáhnout nepropustnosti jsou dvě. Aplikace přísad do čerstvé směsi, nebo hloubkové zaplnění kapilár již ztvrdlého betonu povrchovou aplikací speciálních hmot.
Obě možnosti splňuje výrobek H -Krystal, aniž by jakkoliv nepříznivě ovlivnil mechanické vlastnosti betonu.

Je třeba připomenout, že na zpracování směsi je nutné použít prakticky 2x více vody než je nutné pro hydrataci cementu. Tato voda zůstává v betonu i po ztvrdnutí a odpařuje se velmi pomalu a zůstává ve hmotě i desetiletí. Ostatně voda se do betonu dostává mnoha způsoby a někdy i tlaková.

Aplikace látky, která zcela využije vodu obsaženou v kapilárním systému a zbytkových produktů hydratace k reakci ve sloučeninu, která posléze vytvoří krystal a vyplní kapilární systém, je právě případ H - Krystalu. H -Krystal je tedy katalyzátor v cementopískovém nosiči, který dokáže v prostředí kapiláry, za pomoci vody v kapiláře obsažené, iniciovat růstkrystalů a tím zajistit masivní nepropustnost betonu.

Krystaly rostou do konstrukce 350 mm i více, za nezbytné přítomnosti vody a teploty nad +5 °C.

Po vyvázaní vody z kapiláry se růst krystalů zastaví. Beton zůstává paropropustný a je známo, že chemické sloučeniny působící v pórovém systému betonu jsou škodlivé pouze za přítomnosti vody, která již do kapiláry nemá přístup. Shrneme-li tyto poznatky můžeme mluvit o monolitním, vodonepropustném betonu, kde pouze vnější, volná plocha betonu je vystavena agresi. Konstrukce tedy může jako celek odolávat mnohonásobně déle než dojde k jejímu poškození okolním, agresivním prostředím.

Je to tedy technologie, která zcela nahrazuje foliové a asfaltové izolace, stavební činnost ji nedokáže poškodit zabraňuje korozi armatur, odolává hydrostatickému tlaku a agresiním vodám, chrání beton proti mrazu, pronikání CO², působení rozmrazovacích solí, síranů, odolává ropným produktům, zabraňuje karbonataci a není toxická.

Beton je 100 %hydroizolační.
Použití: Jako finální izolace pro:
všechny stavby od obytných až po čističky, záchytné jímky,základové pasy a desky, terasy, ploché střechy, jezy a přehrady, šachty, opěrné zdi, v prostém a železovém betonu, v nové výstavbě a sanacích betonových konstrukcí. A nakonec i k zastavení průsaků vlhkosti v místech požkozené nebo chybějící foliové izolace a nebo jako její sekundární pojistka.

Na trhu je krystalizace ve světě od roku 1965 s úspěchem používána.

 

 

POPIS

Detail zpracování pracovní spáry a stěny se základovou deskou v podzemních stavbách krystalickou hydroizolací H - Krystal

 

Natírání či nástřik železobetonu je při zakládání nové stavby možný jak z vnitřní, tak vnější strany, nebo kombynací způsobu aplikace. Tím se řídí i umístění požlábku pro suchý tmel vyrobený z H - Krystalu a vody 6:1 a silně zhutněný za použití paličky.

U základové desky můžeme provést krystalizační nástřik před litím desky na podkladní beton nejméně 3 a nej- více 24hod. Místo expanzního těsnění na pracovní spáře můžeme použít vnitřní PVC pásy. Beton může být běžný konstrukční.

 

HYDRA SYSTÉM


Detail zpracování pracovní spáry a stěny se základovou deskou s použitím přísady H - Krystal M ve všech stavbách, se zpracováním pracovních spár krystalickou hydroizolací H - Krystal.

Použitý železobeton je běžný konstrukční,pro lepší kontrolu smršťování je třeba přidat ještě přísadu polypropylenových vláken UNIFILL 12mm v množství 0,6 – 0,9 kg-1m3

 

 

HYDRA SYSTÉM


V silně vodou či chemicky zatížených stavbách detail zpracování pracovní správy a stěny se základovou deskou s použitím krystalické hydroizolace H - Krystal.

HYDRA SYSTÉM


Detail zpracování pracovní spáry v prostupech železobetonovou konstrukcí nových staveb s použitím krystalizace H - Krystal, monomerních elastomerů, nebo bentonitokaučuků.

            

Toto je všeobecný projekční detail. Způsob zpracování:

  1. Elastomerní materiály se připevňují k potrubí před betonáží většinou speciálním lepidly v kartuších.
  2. Na povrch předbedněných, nebo dodatečně vysekaných utěsňovacích žlábků pracovní spáry naneseme jednu vrstvu H - Krystal v množství 1kg/m2.
  3. Po zavadnutí H - Krystalu utěsníme žlábky asi do poloviny ucpávkou HydraPlug proti teokoucí vodě a žlábek dopěchujeme suchým tmelem z H - Krystalu: vodě (6:1).